• <div class="content-container hide-sm"><a href="http://www.allesoverhetlaatsteafscheid.nl/allesoverhetlaatsteafscheid/"><b>Afscheid nemen</b> van dit leven is voor <b>alle betrokkenen</b> een heel <b>ingrijpende gebeurtenis</b>. Het is <b>moeilijk</b> om alle <b>informatie</b> te vinden over dit <b>laatste afscheid. Wij helpen u graag op weg bij het maken van de juiste keuzes.</b></a></div><br/><p>

Rituelen Katholieken

Tot 1963 was het in het katholieke geloof verboden om overledenen te cremeren. Onder Paus Paulus VI werd dit standpunt veranderd. Vanaf die datum konden nabestaanden zelf bepalen wat na het overlijden gebeurt met een stoffelijk overschot. Uiteraard moeten zij de wensen van overledene hierbij respecteren ten aanzien van de uitvaart. De wet op de lijkbezorging die in1991 herzien is in het Caribisch gebied en in Nederland stelt een aantal beperkingen aan de uitvaart. Zo mag deze niet eerder plaatsvinden dan 36 uur na het overlijden en niet later dan 6 werkdagen plaatsvinden. De enige die hier ontheffing voor kan ontlenen is de burgemeester of gezaghebber. Bij een ontheffing in Caribisch Nederland dient eerst een door het bestuurscollege aangewezen arts hierover gehoord te worden. Begrafenissen mogen alleen plaatsvinden op door de overheid aangewezen begraafplaatsen.

Voorafgaand aan een uitvaart, vindt er vaak in besloten kring een afscheid plaats voor familieleden en vrienden. Dit kan thuis of in een rouwcentrum plaatsvinden. Vaak gebeurt dit op een avond voordat de uitvaart plaatsvindt. Rooms-katholieken kennen hiervoor de avondwake in de kerk, waarbij de nabestaanden nog eenmaal afscheid kunnen nemen van de overledene, waarna de kist definitief gesloten wordt.
Bij een uitvaart kan er een religieuze dienst plaatsvinden in een kerk, of een niet-religieuze samenkomst in een uitvaartcentrum of crematorium. Hier wordt de overledene tijdens een bijeenkomst herdacht.
De overledene wordt herdacht in toespraken en eventueel gebed. Hierbij kan muziek worden afgespeeld. Steeds vaker wordt er muziek gespeeld waarvan de overledene hield. Bij een religieuze kerkdienst wordt er voorgelezen uit de Bijbel, gezongen en afscheid genomen van de overledene met een preek van de pastoor.
Bij een begrafenis wordt vervolgens de doodskist, vaak door nabestaanden, of in de voorste van een rij auto’s, naar de begraafplaats vervoerd.
Daarna volgt de teraardebestelling. De kist laat men in het graf afdalen door middel van touwen of kettingen. Tijdens deze plechtigheid vindt een korte toespraak plaats. Vervolgens krijgen de nabestaanden de gelegenheid om op hun eigen manier afscheid te nemen van de overledene. De naaste familie verlaat als laatste het graf. Het is gebruikelijk dat na de dienst gelegenheid is om de nabestaanden te condoleren. Hier kunnen koffie, thee met cake en eventueel broodjes bij geserveerd worden.

Aansluitend wordt het graf gesloten of bedolven door de grafdelver, vaak een medewerker van de gemeente waartoe de begraafplaats behoort. Gemiddeld 100 dagen na de begrafenis kan er voor gekozen worden een grafmonument te plaatsen. Dit kan pas na deze periode omdat dan de aarde is ingeklonken en de kans op verdere verzakkingen klein is.